0 продукт

Условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Релпол България ЕООД, 1510 гр. София, ул. „Васил Кънчев“ 26, ЕИК 200808934, ИН ЗДДС BG200808934, представлявано от управителя Адриан Станков, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на уебсайта и каталог „Relpol.BG”, наричан по-долу „Relpol.BG”.
(2). ДОСТАВЧИКА извършва търговска дейност само с юридически лица и търговци по смисъла на ТЗ.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:
1. Наименование на Доставчика: Relpol.BG
2. Седалище и адрес на управление: България, 1510 гр. София, ул. „Васил Кънчев“ 26

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, 1510 гр. София, ЖК Х. Димитър, ул. Васил Кънчев 26, БЦ "Стефан Караджа", партер, офис 14
4. Данни за кореспонденция: България, България, 1510 гр. София, ЖК Х. Димитър, ул. Васил Кънчев 26, БЦ "Стефан Караджа", партер, офис 14, Email: office@relpol.bg, тел: +359 2 ­451 2582
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър ЕИК 200808934, ИН ЗДДС BG200808934
6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15
тел.: 02 940 20 46, факс: 02 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18
Телефон: 02 935 61 13, факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg


(3) Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Relpol.BG

Чл. 3. Relpol.BG e електронна платформа, достъпна на адрес в Интернет https://www.Relpol.BG, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от избраните от Relpol.BG стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Relpol.BG и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Relpol.BG;
4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от дистрибуторите на Relpol.BG;
5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Relpol.BG чрез интерфейса на страницата на Relpol.BG, достъпна в Интернет;
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Relpol.BG в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика и неговите дистрибутори договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.Relpol.BG.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Relpol.BG

Чл. 7. (1) За да използва Relpol.BG за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Relpol.BG.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика на стоките по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в Relpol.BG и предоставяне на необходимите фирмени данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Relpol.BG.
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Relpol.BG чрез идентифициране с име (имейл) и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Relpol.BG и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Ползвателят се уведомява в момента на доставката.


Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.


Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13.  Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.


Чл. 14. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 Чл. 15. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния портал на Доставчика.

Чл. 17. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Нулиране на парола", достъпна на адрес https://www.Relpol.BG/web/login

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели наRelpol.BG.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.Relpol.BG/uslovia-za-polzvane, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
(1) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
(2) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
(3) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
(4) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
(5) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Relpol.BG. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;


Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Relpol.BG в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не),  за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.


Чл. 23. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.


Чл. 24. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Relpol.BG и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Relpol.BG не е достъпен поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Relpol.BG


Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 27. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21 април 2020 г.


Последна промяна - 21604.2021 г.

Можете да сравнявате максимум 4 продукта.